learniv.com  >  tr  >  Birleşme Düzenli fiiller

Birleşme Düzenli fiiller

abridged
abridged
kısaltmak
accepted
accepted
onaylamak, kabul etmek
acclaimed
acclaimed
takdir etmek, alkışlamak, alkiş
accounted
accounted
hesap
accumulated
accumulated
biriktirmek
accused
accused
itham etmek, suçlamak
acquired
acquired
almak, satın almak, kazanmak, elde etmek
acted
acted
hareket etmek, iş yapmak
added
added
katmak
addressed
addressed
adres
administrated
administrated
idare etmek
admired
admired
hayran kalmak, çok beğenmek, hayran olmak
admitted
admitted
izin vermek, müsaade etmek
admonished
admonished
nasihat vermek
advertised
advertised
haber vermek, ilan etmek
advised
advised
fikir vermek, öğüt vermek
affected
affected
etkilemek
affirmed
affirmed
tasdik etmek
affixed
affixed
bağlamak, takmak
afforded
afforded
izin vermek, müsaade etmek
aggravated
aggravated
kötüleştirmek, ağırlaştırmak
agreed
agreed
muvafakat etmek
allocated
allocated
ayırmak, dağıtmak, bölüştürmek
allowed
allowed
izin vermek, müsaade etmek
allured
allured
çekmek, cezbetmek
amused
amused
eğlendirmek, güldürmek
analyzed
analyzed
çözümlemek
announced
announced
haber vermek, ilan etmek
annoyed
annoyed
plak bozulmak, su kaçırmak, kızdırmak, taciz etmek
answered
answered
cevap vermek
anticipated
anticipated
tahmin etmek
appealed
appealed
hoşuna gitmek
appeared
appeared
görünmek, meydana çıkmak
applauded
applauded
takdir etmek, alkışlamak
appointed
appointed
atamak
appreciated
appreciated
takdir etmek, beğenmek, kıymetini anlama
appropriated
appropriated
uygun
approved
approved
onaylamak, beğenmek
argued
argued
tartışmak
arranged
arranged
düzenlemek, tertip etmek
arrested
arrested
tutuklamak
arrived
arrived
varmak, vasıl olmak
asked
asked
sormak
assembled
assembled
birleştirmek, kurmak, toplamak
assented
assented
rıza
asserted
asserted
iddia etmek, öne sürmek
assimilated
assimilated
sindirmek
attached
attached
iliştirmek
attacked
attacked
saldırmak, hücum etmek
attained
attained
elde etmek
attempted
attempted
girişim
attended
attended
eşlik etmek
attracted
attracted
çekmek, cezbetmek, etkilemek
auctioned
auctioned
açık arttırma
avenged
avenged
öc almak
averted
averted
önlemek, başka bir tarafa çevirmek
avoided
avoided
önlemek
awaited
awaited
beklemek
awarded
awarded
ödül
babbled
babbled
saçmalamak
backed
backed
geri
balanced
balanced
dengelemek
bamboozled
bamboozled
şaşırtmak
banned
banned
yasak
banged
banged
cinsel ilişkiye girmek, çarpmak
banished
banished
sürgün etmek
bared
bared
çıplak
batted
batted
yarasa
battled
battled
savaş
beamed
beamed
kiriş
begged
begged
dilenmek
behaved
behaved
davranmak
belonged
belonged
ait olmak
blasted
blasted
üfleme
blazed
blazed
yangın
bleached
bleached
ağartmak, beyazlatmak
blinded
blinded
kapatmak
blinked
blinked
yanıp sönme, yanıp sönmek
blocked
blocked
tıkamak, önle, öbeklemek, abluka etmek
blossomed
blossomed
çiçek açmak
blotted
blotted
kirletmek
blundered
blundered
Hata
blushed
blushed
kızarmak
boasted
boasted
övünme
boiled
boiled
haşlamak, kaynamak
bolted
bolted
cıvata
bombed
bombed
bomba
booked
booked
reservasyon, yer ayırma
bored
bored
kafa ütülemek
borrowed
borrowed
ödünç almak
bothered
bothered
rahatsız etmek
bounced
bounced
geri dönme, sekme, yansıma
bowed
bowed
pruva
bowled
bowled
kâse
boxed
boxed
Kutu
boycotted
boycotted
boykot etmek
branched
branched
sapmak, dallanmak
breached
breached
güvenliği kırmak
bruised
bruised
çürük
brushed
brushed
fırçalamak
bubbled
bubbled
kabarcık
buckled
buckled
yamulmak
bullied
bullied
korkutmak, zorbalık etmek, kabadayılık etmek
bumped
bumped
çarpma
buried
buried
gömmek, defnetmek
buttoned
buttoned
buton
buzzed
buzzed
vızıltı
calculated
calculated
hesapla, hesaplama, hesaplamak
called
called
ara, çağırmak, telefon etmek, adlandırmak
camped
camped
kamp yapmak ya da kurmak
campaigned
campaigned
kampanya yapmak, mücadele vermek
cared
cared
bakım
carried
carried
taşımak, nakletmek
carved
carved; carven
oymak
caused
caused
sebep olmak
celebrated
celebrated
kutlamak
censured
censured
kınama
challenged
challenged
meydan okuma
changed
changed
değiştirmek, döviz bozdurmak
charged
charged
yüklemek (enerji)
chased
chased
kovalamak
chatted
chatted
sohbet
cheated
cheated
ayarlamak, dümen yapmak, kayışa çekmek, kesmek, madik atmak, mantarlamak
checked
checked
denetlemek, sağlama yapmak, yoklamak
cheered
cheered
tezahürat
chewed
chewed
çiğnemek
choked
choked
boğmak, tıkamak
chopped
chopped
kalın doğramak, parçalamak
chuckled
chuckled
kıkırdama
circumscribed
circumscribed
çemberlemek
claimed
claimed
İddia
clarified
clarified
süzmek, açıklamak, arıtmak
clashed
clashed
çarpışmak
cleaned
cleaned
temizlemek, ayıklamak (istenmeyenleri temizlemek)
cleansed
cleansed
temizlemek
cleared
cleared
temizlemek
clinched
clinched
sıkıştırmak, sağlama bağlamak
clipped
clipped
klips
closed
closed
kapatmak, kapamak
coached
coached
Koç
coiled
coiled
bobin
collated
collated
birleştirmek, harmanlamak
collected
collected
biriktirmek, toplamak
combined
combined
birleştirmek, katıştırmak
commanded
commanded
komuta
commended
commended
emanet etmek, saygılarını sunmak
communicated
communicated
haberleşmek, iletişim kurmak
compared
compared
kıyaslamak, karşılaştırmak
competed
competed
yarışmak
complained
complained
şikayet etmek
completed
completed
bitirmek, tamamlamak
complied
complied
uymak
concentrated
concentrated
yoğunlaşmak
concerned
concerned
ilgilendirmek
concerted
concerted
konser
concocted
concocted
tertip etmek
conducted
conducted
idare etmek, yönetmek
confessed
confessed
kabul etmek, itiraf etmek
confided
confided
emanet etmek, güvenmek
connected
connected
bağlamak, bağlanmak
considered
considered
hesaba katmak, düşünmek, bakmak, değerlendirmek
consisted
consisted
den meydana gelmek
consulted
consulted
başvurmak, danışmak
contained
contained
içermek, içine almak
continued
continued
sürdürmek, devam etmek
contravened
contravened
muhalefet yapmak
contributed
contributed
bağışlamak
controlled
controlled
denetlemek
cooperated
cooperated
işbirliğinde bulunmak, birlikte çalışmak
copied
copied
kopyalamak
cornered
cornered
köşe
corrected
corrected
doğru
coughed
coughed
öksürmek, yötelmek
counted
counted
saymak
countered
countered
sayaç
covered
covered
yetmek
cracked
cracked
kırmak, yarmak
crashed
crashed
kaza
crawled
crawled
sürünmek
created
created
oluşturmak, yaratmak
croaked
croaked
gaklamak
crossed
crossed
çapraz
crushed
crushed
ezilmek
cried
cried
bağırmak, ağlamak
curbed
curbed
kontrol altına almak, frenlemek
cured
cured
Çare
curled
curled
bukle
curved
curved
eğri
cycled
cycled
döngü
dabbled
dabbled
su serpmek
damaged
damaged
zarar vermek
danced
danced
dans etmek, raks etmek
dashed
dashed
atılmak, fırlamak
decayed
decayed
çürüme
deceived
deceived
kandırmak, dolandırmak
decided
decided
karar vermek
declared
declared
bildirmek
decorated
decorated
bezemek
defaulted
defaulted
varsayılan
defended
defended
korumak, savunmak

Düzenli fiiller


Düzensiz fiiller çalışma ile başlayın:
Rasgele seçim

Düzenli fiiller & İngilizce düzensiz fiiller